Handbalvereniging BFC

Pirvacystatement HV BFC

Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze leden. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan lidnummer, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

We vinden het belangrijk dat we betrouwbaar en transparant zijn. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt op deze pagina altijd de laatste versie lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens is HV BFC verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat HV BFC vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen.

Op onze site vind je links naar websites van andere partijen, zoals van onze sponsoren. Hoewel we deze zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Onze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Om ervoor te zorgen dat iemand erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt zoals dat volgens de wet moet gebeuren, worden onze data door een professionele partij in een extern datacenter bewaard. Mocht je vragen hebben over e.e.a. dan kun je deze altijd stellen via info@hvbfc.nl.

Mocht je vragen hebben over e.e.a. dan kun je deze altijd stellen via info@hvbfc.nl.

Welke gegevens verwerken wij?

Van ieder lid leggen we volgende gegevens vast:

 • Roepnaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoon
 • Mobiel
 • E-mailadres
 • IBAN rekeningnummer

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij HV BFC, stuur dan meteen een mail naar info@hvbfc.nl of neem contact op met een van de bestuursleden waarvan je de contactgegevens op de site www.hvbfc.nl kunt vinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie, hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.

Welke rechten heb je als lid?

Je hebt als lid bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door HV BFC. Hieronder zetten we jouw rechten op een rij.

Recht op informatie

We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoelang we gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen we dit doen en aan wie we eventueel je gegevens verstrekken..

Recht op inzage

Je hebt het recht om in te zien of HV BFC gegevens van jou verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van je gegevens (als je deze niet zelf hebt aangeleverd). Je hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

Recht op rectificatie

Hebben wij onvolledige of onjuiste gegevens van jou? Stuur dan een aanvullende verklaring of e-mail naar HV BFC. Recht op verwijdering van gegevens/recht om vergeten te worden Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht om je gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:
● Je bent het niet eens met de juistheid van de gegevens
● De verwerking is onrechtmatig en jij wilt dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt
● Jij hebt je gegevens nodig voor het onderbouwen van een claim

Neem gerust contact op met info@hvbfc.nl als je hier meer informatie over wilt.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te ontvangen. Wij zullen dan de gegevens die we van jou hebben en die je zelf hebt aangeleverd, voor je bundelen. Deze gegevens kun je vervolgens opslaan voor persoonlijk gebruik.

Recht van bezwaar

Als lid heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Beek, 20 mei 2018
Privacyverklaring BFC v20-5.docx

Sponsoren

Een greep uit een aantal van onze sponsoren, benieuwd naar alle? Bekijk ze hier.